Телефон рекламной службы (843) 222-09-83 (доп.1612)
e-mail: kazanutlari@yandex.ru
Сайт: kazanutlary.ru